Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu jaskry

 • Mgr Jagoda Świątek

  Mgr Jagoda Świątek

  Aberracje wyższego rzędu a laserowa korekcja wzroku

 • Prof. Andrzej Grzybowski

  Prof. Andrzej Grzybowski

  Sztuczna inteligencja w okulistyce.
  Algorytmy władzy

Monowizja w róznych metodach korekcji przezbiopii

Monovision in various methods of presbiopia correction

 

Mgr Jagoda Świątek1,Dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Wierzbowska2,Mgr Dominika Worek3

1. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Klinika Okulistyczna Optegra w Szczecinie

2. Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie, Klinika Okulistyki CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

3. Absolwentka Uniwersytetu Medycznegoim. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie


Streszczenie

 

Monowizja jest jedną z metod korekcji prezbiopii wykorzystywaną w soczewkach kontaktowych oraz chirurgii refrakcyjnej. Polega na korekcji oka dominującego do widzenia dali, a oka niedominującego do widzenia na odległości bliskie, poprzez zastosowanie addycji. Głównymi ograniczeniami tej metody są: pogorszenie widzenia w odległościach pośrednich, utrata stereopsji oraz pogorszenie obuocznej ostrości widzenia do dali względem ostrości widzenia w pełnej korekcji każdego oka. Podczas badania pacjentów starczowzrocznych należy przeprowadzić odpowiednie procedury diagnostyczne w celu określenia dominacji ocznej i zakresu tolerancji monowizji. Dzięki rozwojowi technologii laserowych opracowywane są nowe, udoskonalone metody korekcji z zastosowaniem mikromonowizji, takie jak Presbyond LBV. Opublikowane badania potwierdzają wysoką skuteczność tej techniki, która pozwala na znaczne zmniejszenie lub wyeliminowanie ograniczeń związanych z klasyczną monowizją.

 

Słowa kluczowe: monowizja, starczowzroczność, stereopsja, oko dominujące, soczewki kontaktowe, laserowa korekcja wzroku

 

Abstract

Monovision is one of the methods of presbyopia correction with contact lenses and in various methods of refractive surgery. It consists in the correction of the dominant eye for distance vision and the nondominant eye for near vision distances through the use of addition. The main limitations of this method are: impaired vision at intermediate distances, loss of stereopsis, and deterioration of binocular distant compared to fully corrected vision of both eyes. When examining presbyopic patients, appropriate diagnostic procedures should be used to determine ocular dominance and monovision tolerance test should be performed. Thanks to the development of laser correction technology, new, improved methods of correction in micro-monovision are being developed, such as Presbyond LBV. The published studies confirm the high efficiency of this technique, which allows to significantly reduce or eliminate the limitations associated with classic monovision.

 

czytaj więcej>>>

Przegląd Okulistyczny nr 4/2022

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury Nr 4/2022 Przeglądu Okulistycznego.

Prenumerata Przeglądu Okulistycznego w zakładce na stronie głównej.

Cena w 2023 r. 139 zł (w tym VAT).

Wielu sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym w Nowym Roku - 2023!

Redakcja i Wydawnictwo

do pobrania: pobierz PO_nr_4-22.pdf PO_nr_4-22.pdf

Rzadkie objawy okulistyczne

RZADKIE OBJAWY OKULISTYCZNE TĘTNIAKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH – OPIS PRZYPADKU

 

Rare ophthalmic symptoms of intracranial aneurysms – a case report

Lek. Zofia Lorencik

Specjalistyczny Szpital im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

 

Streszczenie

Tętniak wewnątrzczaszkowy to podstępna choroba, która zazwyczaj jest wykrywana przypadkowo lub w momencie wystąpienia zagrażającego życiu krwawienia podpajęczynówkowego. Zdarza się jednak, że uwypuklenie ściany tętnicy może być przyczyną ucisku na żyłę środkową siatkówki, dając obraz zakrzepu i obrzęku tarczy n. II. Opis przypadku w niniejszym artykule pokazuje, że tylko dokładna dalsza diagnostyka obrazowa umożliwia właściwe rozpoznanie i wdrożenie postępowania, które pozwala zachować zdrowie i życie pacjenta.

Słowa kluczowe: tętniak wewnątrzczaszkowy, zakrzep żyły centralnej siatkówki, obrzęk tarczy n. II, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny angio

 

Summary

Intracranial aneurysm is an insidious disorder that may be detected accidentally or in case of lifethreatening subarachnoid bleeding. However, it is possible that dilation or ballooning of the artery vessel may put pressure on the central vein of the retina and be a reason of retinal vein occlusion and optic disc swelling. Case report at the end of this article shows that only precise and scrupulous diagnostic imaging allows to make a proper diagnosis and save not only the health but also the life of the patient.

Key words: intracranial aneurysm, central retinal vein occlusion, optic disc swelling, computed tomography, magnetic resonance angiography


czytaj więcej>>>

Oczny pemfigoid

OCZNY PEMFIGOID BŁON ŚLUZOWYCH

Ocular Cicatricial Pemphigoid

Lek. Monika Seruga

Oddział Okulistyczny Kliniki Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

 

Streszczenie

Pemfigoid błon śluzowych (MMP – mucous membrane pemphigoid), dawniej nazywany ocznym pemfigoidem bliznowaciejącym, jest rzadką, przewlekłą, autoimmunologiczną dermatozą pęcherzową zajmującą błony śluzowe i niekiedy skórę. Przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Rozwój choroby wynika z reakcji nadwrażliwości typu II (cytotoksycznej) z produkcją autoprzeciwciał i aktywacją układu dopełniacza na poziomie błony podstawnej nabłonka, co powoduje pęcherzowe oddzielenie się nabłonka. Spojówki są drugim co do częstości zajętym narządem, choroba najczęściej dotyczy jamy ustnej. Objawy oczne (obecne u 60–70% pacjentów) mają postać obustronnego, przewlekłego bliznowaciejącego zapalenia spojówek.

Najczęściej rozwija się powyżej 60. r.ż., częściej u kobiet niż u mężczyzn (2:1).

Pemfigoid w pierwszych stadiach daje wiele nieswoistych objawów, a rozpoznanie ustalane jest na etapie umiarkowanego lub znacznego zaawansowania choroby. Bliznowaciejące zapalenie spojówek ze spłyceniem załamków może wynikać również z zapaleń spojówek na tle zakaźnym, alergicznym, wskutek działania leków, urazów, oparzeń czy innych chorób autoimmunologicznych.

Rozpoznanie ustalane jest na podstawie objawów klinicznych i biopsji zmienionej spojówki, z wykorzystaniem metod immunoreaktywnych.

Bez leczenia 75% pacjentów rozwinie upośledzenie widzenia na skutek ciężkiego zespołu suchego oka, erozji, keratynizacji rogówki, entropionu czy zrostu powiek. Choroba wymaga immunosupresyjnej terapii ogólnej. Leczenie miejscowe ma charakter wspomagający. Interwencje chirurgiczne dotyczące nieprawidłowego wzrostu rzęs czy entropionu powinny być przeprowadzane w nieaktywnych okresach choroby.

Słowa kluczowe: pemfigoid, oczny pemfigoid, zrosty brzegów powiek

 

Summary

Ocular cicatricial pemphigoid, a form of mucous membrane pemphigoid, is a rare, chronic autoimmune dermatosis affecting mucous membrane and sometimes a skin with relapsing-remitting periods. It is believed to arise from type II hypersensitivity response with complement complex activation causing damage of basement membrane zone, causing subepithelial blisters. The disease most often affects the oral cavity, the conjunctiva is the second most common organ involved. Ocular symptoms (presence at 60-70% patients) are characterized by a chronic bilateral cicatricial conjunctivitis. Predominantly affects women (2:1 female to male) aged over 60 years. First symptoms may not be specific and the diagnosis is often at mild to severe stage. The differential diagnosis includes infectious, allergic conjunctivitis, drugs side effects, trauma, burns or other autoimmune diseases.

Diagnosis is made by symptoms and conjunctival biopsy with direct immunofluorescence.

Without treatment 75% of patients develop vision loss due to severe dry eye syndrome, corneal erosions, corneal keratinization, entropion or symblepharon. Therapy requires systemic autoimmune treatment, local treatment supportive. Surgical procedures like entropion or trichiasis correction should be performed at non-active period of disease.

Key words: pemphigoid, ocular pemphigoid, symblepharon, ankyloblepharon


czytaj więcej>>>

Wpływ promieniowania ultarfioletowego na oczy i otaczającą ją skórę

WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO NA OCZY I OTACZAJĄCĄ JE SKÓRĘ

 

The influence of ultraviolet radiation on the eyes and periocular skin

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski
Rada Naukowa Instytutu Oka w Warszawie Dyrektor medyczny:
prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka Centrum Okulistyczne Contact-Med w Łodzi Prezes: dr n. med. Arkadiusz Goś


Dr n. biol. Robert Grabowski

Rada Naukowa Vision Express w Warszawie Dyrektor medyczny: dr n. biol. Robert Grabowski


Streszczenie

Nadmiar promieni słonecznych jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Powszechnie znamy działanie promieni ultrafioletowych (UV) na skórę, ale nasza wiedza na temat wpływu promieni słonecznych na wzrok jest znikoma. Długotrwałe narażenie na fale UVA przyspiesza ponadto starzenie się skóry wokół oczu.

Oczy dzieci są bardziej narażone na promieniowanie UV z powodu bardziej przeziernej soczewki niż u osób dorosłych i starszych. U osób starszych w soczewce łatwiej dochodzi do rozwoju zaćmy, a w przypadku siatkówki UVB jest jednym z czynników ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Pierwszą reakcją obronną jest mrużenie oczu i zwężenie źrenic. Następnym filtrem są barwniki zawarte w plamce siatkówki, luteina i zeaksantyna. Dodatkowo oczy należy ochraniać okularami przeciwsłonecznymi z atestowanym filtrem UV i soczewkami kontaktowymi z podobnym filtrem. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać o umiarkowanym korzystaniu z kąpieli słonecznych i o tym, że uczęszczanie do solarium wskazane jest tylko w przypadku osób dorosłych. Osoby spędzające dużo czasu na słońcu powinny stosować dietę bogatą w antyoksydanty.

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe, ochrona oczu

 

Abstract

Excessive exposure to sunlight is harmful to our health. The effects of ultraviolet (UV) rays on the skin are commonly known, but our knowledge about the influence of sunlight on the eyes is neglected. Prolonged exposure to UVA accelerates skin ageing around the eyes.

Children are more exposed to UV radiation than adults and the elderly because of their more translucent lens. In the lenses of the elderly cataract develops easier, and with regard to the retina UVB is one of the risk factors for developing age-related macular degeneration. The first defensive reaction is to squint and narrow the pupils. Another filter are pigments to contained in the retina spot: lutein, and zeaxanthin. In addition, the eyes should be protected with sunglasses or contact lenses with an approved UV filter. Above all; however, it is needed to remember about the moderate use of sunbathing and that tanning beds are recommended only for adults. People who spend a lot of time in the sun should consume a diet rich in antioxidants.

Key words: ultraviolet radiation, eye protection

 


czytaj więcej>>>

Zastosowanie laktoferyny do wspomagania gojenia ran powiek

Application of lactoferrin to support eyelid wound healing

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych SUM w Katowicach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

 

Streszczenie

Krwiaki okolicy oczu stanowią duży defekt estetyczny i mogą prowadzić do trwałych przebarwień skóry. Laktoferyna, naturalne białko mleka, ma właściwości chelatowania jonów żelaza, co zapobiega przebarwieniom. Dodatkowo wielokierunkowo przyspiesza gojenie ran i chroni przed infekcją. Nowa maść okulistyczna zawierająca laktoferynę nosi nazwę Keloptin. Keloptin wydaje się korzystnym wspomaganiem leczenia po zabiegach na powiekach.

Słowa kluczowe: laktoferyna, powieki, rana, chirurgia


Abstract

Hematomas in palpebral region are a great esthetic defect and may lead to persistent skin hyperchromia. Lactoferrin, natural milk protein, has property of chelation of ions of iron, what prevents skin dyspigmentation. Additionally it improves cutaneous wound healing and prevents infection. The new ophthalmic ointment with lactoferrin is called Keloptin. Keloptin seems to be beneficial treatment support after eyelids surgery.

Key words: lactoferrin, eyelids, wound, surgery

Czytaj więcej>>>

Łuszczyca a narząd wzroku

Psoriasis and the eye

Dr Katarzyna Hnatko
Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

 

Streszczenie

Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalno-proliferacyjną o podłożu genetycznym, wywoływaną przez zaburzenia układu odpornościowego. Immunopatologia łuszczycy charakteryzuje się aktywacją komórek T i zwiększoną aktywnością cytokin prozapalnych. Łuszczyca predysponuje do występowania zaburzeń okulistycznych, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia narządu wzroku i utraty widzenia. Ponadto stosowane obecnie metody leczenia łuszczycy mogą skutkować powikłaniami ocznymi u pacjentów.

W prezentowanym artykule podjęto próbę zebrania dostępnych informacji na temat łuszczycy i jej wpływu na narząd wzroku w celu zwrócenia uwagi na potrzebę przeprowadzania regularnych badań okulistycznych, aby zadbać o odpowiednie rozpoznanie i leczenie pacjentów chorujących na łuszczycę.

Słowa kluczowe: łuszczyca, narząd wzroku, zapalenie błony naczyniowej

 

Abstract

Psoriasis is a common chronic, recurrent hyperproliferative skin disease with a complex pathogenesis consisting of a genetic component and immune dysfunction. The pathogenesis of these diseases is linked to various cellular mechanisms such as activated T cells and inflammatory cytokines. Psoriasis may also cause ocular complications which can lead to permanent eye damage and vision loss. Furthermore, currently used treatment methods may also affect the patient’s eyes.

Information gathered in this article highlights the importance of regular ophthalmic exams to ensure comprehensive care of patients suffering from psoriasis.

Key words: psoriasis, eye, uveitis

Czytaj więcej>>>

Wirus ospy wietrznej i półpaśca

Dr med. Jacek J. Kański

Dr hab. med. Agnieszka Kubicka-Trząska


Etiologia

Wirus ospy i półpaśca (VZV – Varicella Zoster Virus) wywołuje dwie różne jednostki chorobowe: ospę wietrzną i półpaśca. Gdy pacjent zachoruje na ospę wietrzną, wirus pozostaje w formie uśpienia w zwojach czuciowych, do których prawdopodobnie dostaje się drogą wstępującą, wędrując wzdłuż nerwów czuciowych ze zmian skórnych. Po jakimś czasie wirus uaktywnia się i wędruje z powrotem wzdłuż nerwów czuciowych do skóry i oka, gdzie wywołuje charakterystyczne zmiany. Częstotliwość występowania półpaśca wzrasta wraz z wiekiem; najczęściej dotyczy osób w 6. i 7. dekadzie życia. U starszych osób objawy chorobowe są cięższe, dłużej się utrzymują i towarzyszą im większe dolegliwości bólowe.

U chorych na AIDS przebieg zakażenia ma również ciężki przebieg.

Uszkodzenie oka może być wywołane następującymi współistniejącymi lub niezależnymi od siebie mechanizmami:

 • Bezpośrednia inwazja wirusa może powodować nabłonkowe zapalenie rogówki (zapalenie nabłonka rogówki).

 • Wtórne zapalenie, zarostowe zapalenie naczyń i zaburzenia mechanizmów odpornościowych mogą wywołać miąższowe zapalenie rogówki, zapalenie błony naczyniowej i zapalenie twardówki.

 • Obniżenie czucia rogówkowego może prowadzić do rozwoju neurotroficznego zapalenia rogówki.

Czytaj więcej>>>

Pierwotny chłoniak wewnątrzgałkowy

Lek. Martyna Gaj-Kowalczyk
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Kierownik: dr n. med. Agnieszka Kowal-Lange

 

Streszczenie

Chłoniaki wewnątrzgałkowe mogą zajmować siatkówkę i/lub ciało szkliste oraz błonę naczyniową. Chłoniaki błony naczyniowej to rzadkie chłoniaki o niskiej złośliwości, łagodnym i przewlekłym przebiegu. Pierwotny chłoniak szklistkowo-siatkówkowy (PVRL) jest podtypem pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego. Pierwotne chłoniaki wewnątrzgałkowe często imitują zapalenie błony naczyniowej. Diagnostyka chłoniaka wewnątrzgałkowego oprócz badania okulistycznego, optycznej koherentnej tomografii, angiografii obejmuje cytologię próbki ciała szklistego lub depozytów podsiatkówkowych. PVRL to chłoniak o wysokim stopniu złośliwości, leczony chemioterapią ogólnoustrojową, iniekcjami doszklistkowymi i radioterapią.

Słowa kluczowe: chłoniak, chłoniak szklistkowo-siatkówkowy, PVRL, zapalenie błony naczyniowej, nacieki podsiatkówkowe

 

Abstract

Intraocular lymphomas can affect the retina and/or vitreous humor and the vascular membrane. Uveal lymphomas are rare, benign and chronic low-grade lymphomas. Primary vitreous retinal lymphoma (PVRL) is a subtype of primary central nervous system lymphoma (PCNSL). Primary intraocular lymphomas often mimic uveitis. The diagnostics of intraocular lymphoma, in addition to ophthalmic examination, OCT and angiography, includes cytology of a vitreous specimen or subretinal deposits. PVRL is a high-grade lymphoma treated with systemic chemotherapy, intravitreal injections, and radiation therapy.

Key words: lymphoma, vitreous retinal lymphoma, PVRL, uveitis, subretinal infiltrates

Czytaj więcej>>>

Centralna surowicza chorioretinopatia – diagnostyka i leczenie

Centralna surowicza chorioretinopatia – diagnostyka i leczenie

Central serous chorioretinopathy – diagnosis and treatment


Lek. Anna Werner

Oddział Okulistyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Kierownik: lek. Rafał PławszewskiStreszczenie

Centralna surowicza chorioretinopatia jest chorobą cechującą się surowiczym odwarstwieniem siatkówki sensorycznej w plamce w wyniku przecieku z choriokapilar wtórnie do ogniskowego uszkodzenia nabłonka barwnikowego siatkówki. Choroba ta dotyczy głównie mężczyzn w młodym i średnim wieku (20–50. r.ż.), z większą podatnością na stres. Innymi czynnikami ryzyka są: przyjmowanie glikokortykosteroidów, ciąża, zespół Cushinga, zakażenie Helicobacter pylori, typ osobowości A, bezdech senny. Choroba objawia się paracentralnym mroczkiem w polu widzenia, jak również metamorfopsjami, mikropsją, dyschromatopsją. Częstym objawem zgłaszanym przez pacjentów jest jednostronnie przymglone widzenie centralne. Diagnostyka CSCR obejmuje angiografię fluoresceinową i optyczną koherentną tomografię, w niektórych przypadkach wymagana jest angiografia indocyjaninowa. CSCR ma zwykle postać samoograniczającą się, w większości przypadków dochodzi do spontanicznej samoistnej resorpcji płynu podsiatkówkowego w ciągu kilku miesięcy bez konieczności leczenia. W postaci przewlekłej choroby, gdy czas jej trwania wynosi ponad 4 miesiące, należy rozważyć zastosowanie terapii fotodynamicznej z użyciem zredukowanej do połowy dawki werteporfiny, podprogowej laseroterapii mikropulsowej lub fotokoagulacji laserowej.

Czytaj więcej>>>

Zakrzep żył siatkówki

Lek. Joanna Ukleja
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Kierownik: lek. Jacek Urbaniak


Zakrzep żył siatkówki

Retinal vein occlusion


 


Streszczenie

Zakrzep naczyń żylnych jest drugą co do częstości występowania chorobą naczyń siatkówki. Wyróżniane są dwie postacie: zamknięcie żyły głównej (CRVO) oraz zamknięcie dopływu żyły głównej (BRVO). Stanowi częstą przyczynę pogorszenia widzenia w populacji osób starszych. Nie ma skutecznej metody zapobiegania. Obecna terapia opiera się na leczeniu ewentualnych powikłań (laseroterapia, iniekcje anty-VEGF, iniekcje GKS).

Pacjent z RVO powinien pozostawać pod stałą opieką okulistyczną.

Słowa kluczowe: zakrzep naczyń żylnych, siatkówka, pogorszenie widzenia

Czytaj więcej>>>

Polski Klub Presbiopia 21

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Fundacja Okulistyka 21, Poznań

 

Powstanie Klubu Presbiopia 21

Polski Klub Presbiopia 21 powstał w kwietniu 2016 r. w Poznaniu z mojej inicjatywy. Impulsem do stworzenia pierwszej w Polsce grupy ekspertów zajmujących się presbiopią była opinia o braku dostępu do wysokiej jakości wiedzy z zakresu nowoczesnych metod korekcji presbiopii. Grupa kilkudziesięciu polskich i zagranicznych ekspertów podjęła wówczas decyzję o powołaniu Klubu oraz zaplanowała kierunki jego rozwoju. Wtedy też zostały powołane komitety naukowe polski i międzynarodowy, które istnieją do dzisiaj (ramka 1).

Czytaj więcej>>>

Przegląd Okulistyczny nr 4/2020 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury Nr 4/2020 Przeglądu Okulistycznego.

W święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy lekarskiej!

Redakcja i Wydawnictwo

do pobrania: pobierz PO_nr_4-2020.pdf PO_nr_4-2020.pdf

Powikłania po zabiegu cross-linking (CX). Artykuł z PO nr 4-2020

Marcin Smorawski

Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie

 

Powikłania po zabiegu cross-linking (CXL)Abstract

The invention of the photochemical reaction which causes the formation of additional covalent bonds in the corneal stroma, increasing its biomechanical resistance, is one of the fundamental discoveries in ophthalmology in recent years and is a breakthrough in the treatment of ectatic corneal diseases. The article describes the most common complications of cross-linking performed in the standard form of the Dresden protocol (with epithelial removal, epi-off cross-linking). Research is currently underway to lessen intra- and postoperative pain, fasten visual rehabilitation and increase ryboflavin penetration into corneal stroma. However, no suitable, with long term proven efficacy, evidence based alternative mode of treatment has been found so far.

Key words: corneal diseases, cross-linking (CXL), complications.

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Przetoka szyjno-jamista. Artykuł z PO nr 4-2020.

Lek. Justyna Koba-Chowaniec

Oddział Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

kierownik: dr n. med. Rafał Pławszewski

 

Przetoka szyjno-jamista

Carotid-cavernous fistula

 

Streszczenie

Przetoka szyjno-jamista jest zaburzeniem grożącym całkowitą utratą wzroku. Ważne są odpowiednia diagnostyka oraz zaangażowanie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Zespół taki powinni tworzyć okulista, radiolog oraz neurochirurg. Przetoka wymaga różnicowania z innymi częściej występującymi chorobami, przebiegającymi z podobnymi objawami. Ustalenie prawidłowego rozpoznania jest niejednokrotnie utrudnione. Objawy urazu twarzoczaszki niejednokrotnie nakładają się na obraz kliniczny przetoki, maskując patologię naczyniową. Dlatego tak ważne jest, aby okulista potrafił rozpoznawać tę podstępnie przebiegającą chorobę.

Słowa kluczowe: przetoka szyjno-jamista, zatoka jamista, wytrzeszcz tętniący, uraz twarzoczaszki, cyfrowa angiografia subtrakcyjna

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rozwój widzenia i ocena funkcjonowania wzrokowego dziecka w wieku 0–3 lat. Artykuł z PO nr 4 2020 r.

Maja Urzędowska

Zakłady Optyczne

Ziko Optyk w Krakowie

 

 

Rozwój widzenia i ocena funkcjonowania wzrokowego dziecka w wieku 0–3 lat

Development of vision and assessment of visual functioning in children at the age 0–3

 


Streszczenie

W prezentowanym artykule zostały kompleksowo opisane rozwój widzenia oraz kolejność pojawiania się funkcji wzrokowych i zachowań kierowanych wzrokiem w pierwszych latach życia dziecka; od narodzin do 3. r.ż. Omówiono subiektywne i obiektywne metody rozpoznawania nieprawidłowości funkcjonowania wzrokowego, wymagających specjalistycznego wsparcia w okresie wczesnego dzieciństwa.

Słowa kluczowe:rozwój widzenia, funkcje wzrokowe, zachowania kierowane wzrokiem, ocena funkcjonowania wzrokowego

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Farmakoterapia w leczeniu wczesnych stadiów retinopatii cukrzycowej – przypadki pacjentów. Artykuł z PO nr 3-2020 r.

Pharmacotherapy in the treatment of early stages of diabetic retinopathy – case reports

 

Marta Misiuk-Hojło1, Rafał Jędrzejczyk2, Marta Wodzisławska1

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie

 

 

Streszczenie

Retinopatia cukrzycowa stanowi obecnie według statystyk WHO najczęstszą przyczynę ślepoty wśród osób aktywnych zawodowo w krajach rozwiniętych. Wczesne rozpoznanie oraz odpowiednio wcześnie wdrożona laseroterapia i farmakoterapia może w ponad 90% przypadków uchronić pacjenta przed utratą wzroku. Stosowanie antyoksydantów, zwykle pod postacią suplementów diety, stanowi istotne wsparcie w prewencji rozwoju dalszych stadiów retinopatii cukrzycowej.

Słowa kluczowe: retinopatia cukrzycowa, leczenie retinopatii, antyoksydanty.

 

Abstract
According to WHO statistics, diabetic retinopathy is currently the most common cause of blindness among working people in developed countries. Early diagnosis and instantly implemented laser therapy and pharmacotherapy may, in over 90% of cases, protect from blindness. The use of antioxidant products, usually in the form of dietary supplements, is a significant support in preventing the development of further stages of diabetic retinopathy.

Key words: diabetic rethinopathy, treatment of rethinopathy, antioxidants.


CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Leczenie stanu zapalnego szansą na zwiększenie skuteczności postępowania w zespole suchego oka

Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, dr n. med. Natalia Zdebik

 

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Streszczenie

Zespół suchego oka jest chorobą uwarunkowaną wieloczynnikowo, ale aktualnie uważa się, że to właśnie proces zapalny jest kluczowym mechanizmem w jego patogenezie. Utrata homeostazy filmu łzowego, jego niestabilność i hiperosmolarność, dysfunkcja gruczołów Meiboma oraz stymulacja reakcji zapalnej, która prowadzi do uszkodzenia powierzchni gałki ocznej, uruchamiają mechanizm błędnego koła. Leczenie przeciwzapalne staje się nie tylko istotnym, ale koniecznym elementem terapii. Stosowanie glikokortykosteroidów (GKS), stanowiących dotychczas leczenie pierwszego rzutu, ma istotne ograniczenia (opóźnienie nabłonkowania, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaostrzenie infekcji). Obiecujące wydaje się zastąpienie ich niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak pranoprofen, który ma podobną siłę działania jak fluorometolon, ale korzystniejszy profil bezpieczeństwa. W leczeniu komponenty zapalnej zespołu suchego oka stosowane są również cyklosporyna i lifitegrast.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka, leczenie przeciwzapalne, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

 

Abstract

Dry eye syndrome is a multifactorial disorder, but it is currently believed that the inflammatory process is a key mechanism in its pathogenesis. The loss of tear film homeostasis, its instability and hyperosmolarity, dysfunction of the Meibomian glands and stimulation of the inflammatory reaction leads to damage of the eye surface and causing a mechanism leading to a vicious circle. Anti-inflammatory treatment is not only an important but also necessary element of therapy. The use of steroids, which has been described as the first-line treatment to date, has significant limitations (epithelial delay, increase of intraocular pressure, exacerbation of infection). It seems promising to replace the steroids with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as pranoprofen, which has similar potency to fluorometolone, but a more favorable safety profile. Ciclosporin and lifitegrast are also used to treat the inflammatory components of dry eye syndrome.

Key words: Dry eye syndrome, inflammantory treatment, nonsteroidal anti-inflammantory drugs.

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Alergiczne zapalenia powiek

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Grzybowski

 

Streszczenie

Alergiczne zapalenie powiek stanowi ważny problem kliniczny o rosnącym znaczeniu. Zapalenie powiek może być elementem obrazu klinicznego w różnych alergicznych chorobach oka. Może też dominować, jak to ma miejsce w przypadku kontaktowego zapalenia powiek. Znaczenie tego schorzenia rośnie ze względu na coraz większą liczbę substancji stosowanych w kosmetykach do skóry twarzy i powiek oraz pielęgnacji rzęs.

Słowa kluczowe: okulistyka, alergiczne zapalenie powiek, kontaktowe zapalenie skóry


Abstract

Allergic dermatitis of the lids and allergic blepharitis are important clinical problem of rising significance. Blepharitis and lid dermatitis are common elements of clinical picture of different allergic ocular disorders. In allergic contact dermatitis the inflammation of the eyelid predominates. The importance of this disorder increases because of rising number of different substances used in cosmetics for face and periocular skin and eyelashes care.

Key words: ophthalmology, allergy of the eye, contact dermatitis

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Covid 19

COVID-19

Wybrane wytyczne opracowane przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób i Światową Organizację Zdrowia

 Tłumaczenie i opracowanie:

  lek. med. Michał Karaszewski

  Wydział Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu

  Poradnia Okulistyczna NZOZ "Przychodnia Kosmonautów"

 

Amerykańska Akademia Okulistyki (AAO – American Academy of Opthalmology) dzieli się ważnymi, specyficznymi dla okulistyki informacjami, dotyczącymi nowego koronawirusa, zwanego koronawirusem 2, powodującego zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), który był wcześniej znany pod tymczasową nazwą 2019-nCoV. Wysoce zakaźny wirus może powodować ciężką chorobę dróg oddechowych znaną jako COVID-19.

Głównym autorem tej strony jest James Chodosh, MD, MPH, przy pomocy Gary’ego N. Holandii, MD i Stevena Yeh, MD.


Co trzeba wiedzieć

 • Liczne doniesienia wskazują, że wirus może powodować zapalenie spojówek i być transmitowany przez kontakt aerozolu ze spojówką.

 • Pacjenci, którzy zgłaszają się do okulisty z powodu zapalenia spojówek, mający również gorączkę i objawy oddechowe, w tym kaszel i duszność, i którzy niedawno podróżowali za granicę, szczególnie w obszary o znanych ogniskach epidemii (Chiny, Iran, Włochy, Japonia i Korea Południowa), lub mający w rodzinie osoby, które niedawno wróciły z jednego z tych krajów, mogą stanowić przypadki COVID-19.

 • Akademia i urzędnicy federalni zalecają ochronę jamy ustnej, nosa i oczu, podczas opieki nad osobami potencjalnie zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.

 • Wirus, który powoduje COVID-19, jest z wysokim prawdopodobieństwem wrażliwy na te same środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu i wybielaczy, które okuliści powszechnie używają do dezynfekcji narzędzi okulistycznych oraz mebli gabinetowych. Aby zapobiec transmisji SARS-CoV-2, zaleca się stosowanie przed każdym kontaktem z pacjentem i po nim tych samych metod dezynfekcji, które dotychczas stosowano w zapobieganiu gabinetowemu rozprzestrzenianiu się innych patogenów wirusowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Retinopatia Wcześniaków

2020-03-02

Retinopathy of prematurity, ROP

 

Autor : lek. Katarzyna Piotrowska
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab.
n. med. Marta Misiuk-Hojło

 


Streszczenie


Retinopatia wcześniaków (ang. retinopathy of prematurity, ROP) jest schorzeniem niedojrzałej siatkówki u dzieci urodzonych przedwcześnie, u podłoża którego leżą patologiczne procesy prowadzące do powstania proliferacji naczyniowowłóknistych w siatkówce i w ciele szklistym. Te z kolei mogą spowodować trakcyjne odwarstwienie siatkówki, co może prowadzić do ślepoty. Istnieje szereg czynników mających wpływ na rozwój choroby, z których najważniejsze to: mała urodzeniowa masa dziecka i niski wiek ciążowy. Klasyfikacja stopnia nasilenia zmian w narządzie wzroku w przebiegu retinopatii wcześniaków została opracowana przez Międzynarodowy Komitet Do Spraw Retinopatii Wcześniaków (ang. ICROP). ROP dotyczy głównie dzieci urodzonych do 33. tygodnia ciąży i z masą ciała mniejszą niż 1500 g. Wysiłki kliniczne koncentrują się na optymalizacji badań przesiewowych i dalszych kontroli wcześniaków oraz wdrażania odpowiedniego leczenia, w celu zmniejszenia ryzyka pogorszenia lub utraty widzenia

 

Retinopatia Wcześniaków


Retinopatia wcześniaków (ang. retinopathy of prematurity, ROP) jest chorobą wazoproliferacyjną siatkówki, występującą u dzieci przedwcześnie urodzonych, z bardzo niską masą urodzeniową, u których naczynia siatkówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Nieprawidłowemu unaczynieniu towarzyszy rozrost tkanki łącznej, prowadzący do powstania patologicznych proliferacji naczyniowo-włóknistych w siatkówce i w ciele szklistym. W efekcie tych patologicznych procesów zachodzących w niedojrzałej siatkówce może rozwinąć się ciężkie powikłanie retinopatii wcześniaczej, jakim jest trakcyjne odwarstwienie siatkówki, często prowadzące do ślepoty, pomimo leczenia za pomocą laserokoagulacji siatkówki oraz podawania iniekcji doszklistkowych inhibitorów VEGF. Wzrost liczby zachorowań wynika w dużej mierze z postępu neonatologii, która pozwala na utrzymanie przy życiu dzieci urodzonych przedwcześnie, nawet tych ze skrajnie niską masą urodzeniową. Efektem tego jest wzrastająca liczba retinopatii wcześniaczych niemowląt, oraz dzieci, które muszą zostać poddane badaniom przesiewowym w kierunku ROP. 

CZYTAJ WIĘCEJ...

Pro memoria Profesor Jacek J. Kański

07.01.2019


Pro memoria...

 

Profesor Jacek Jerzy Kański

 

Dnia 5 stycznia 2019 r. zmarł światowej sławy okulista, dr med. Jacek Jerzy Kański, twórca słynnych, wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych książek z zakresu chorób oczu. Jego wielki dorobek zyskał międzynarodowe uznanie dzięki precyzyjnemu, jasnemu przekazowi i doskonałych zdjęciom. Ponad trzydzieści podręczników, w tym Okulistyka kliniczna, określana biblią okulistyczną, trafiło do dziesiątek tysięcy młodych lekarzy na całym świecie.

Czytaj więcej


Farmakoterapia jaskry NOWOŚĆ!

W grudniu 2018 roku ukaże się najnowsze wydanie książki pod redakcją prof. Marty Misiuk-Hojło pt. "Farmakoterapia jaskry"

 Autorzy:

 

Małgorzata Mulak: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Wydziale Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskała specjalizację z zakresu okulistyki, a w 1997 r. obroniła pracę doktorską. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Poradni Jaskrowej.

 

Dorota Szumny: Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2012 r. obroniła pracę doktorską. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Poradni Jaskrowej Kliniki Okulistyki UM we Wrocławiu.

 

Patrycja Krzyżanowska-Berkowska: Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim UM we Wrocławiu. W 2004 roku uzyskała specjalizację z okulistyki obroniła prace doktorską. Od 2009 r. pracuje w Katedrze i Klinice Okulistyki na stanowisku adiunkta i ordynatora Oddziału Okulistyki Dziecięcej.


Podręcznik  jest nie tylko kompendium leków przeciw jaskrowych, ale przedstawia całe spektrum współczesnych metod leczenia farmakologicznego oraz zasad racjonalnej i nowoczesnej farmakoterapii jaskry. W tym wydaniu Farmakoterapii jaskry podjęto też aspekty stosowania środków konserwujących i addycyjnych w lekach przeciwjaskrowych. Drugie wydanie przybliża też zagadnienia związane z nowymi lekami będącymi w stadium badań klinicznych oraz z leczeniem środkami alternatywnymi.

 


Innowacyjność we wczesnej diagnostyce jaskry

 

 

Janusz Czajkowski, Krystyna Czechowicz-Janicka

Instytut Oka w Warszawie


 

Streszczenie: Autorzy przedstawiają rozwój doskonalenia jak najwcześniejszego rozpoznawania jaskry. Pokrótce omawiają poszczególne badania, które wprowadzano. Metody te zaliczane były do wczesnej diagnostyki jaskry, dopóki nie pojawiły się nowe, dokładniejsze, dające możliwość wychwycenia jeszcze wcześniejszych zmian zachodzących w tym grożącym utratą wzroku schorzeniu, jakim jest jaskra.

 

zobacz więcej


RODO w służbie zdrowia wywiad z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal-zajawka

Piotr Grzelczak,

radca prawny, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i wdrożeń RODO

partner w Kancelarii GFP Legal (www.gfplegal.pl)

 

RODO w służbie zdrowia


wywiad z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal


 

W ostatnim czasie sporo mówi się o problemach w służbie zdrowia związanych z wprowadzeniem przepisów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów rozporządzenia postaram się wyjaśnić w rozmowie z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia.

 

czytaj więcej: czytaj więcej

 


OKULISTYKA OPARTA NA FAKTACH
 
Medycyna oparta na faktach (EBM, evidence-based medicine) to – w praktyce – sposób postępowania klinicznego oparty na umiejętnej ocenie i korzystaniu z badań naukowych. Można powiedzieć, że praca lekarza polega na podejmowaniu wielu decyzji dotyczących postępowania leczniczego w stosunkowo krótkim czasie. 
 
            

Artykuł

Artykuł

Nowoczesna chirurgia refrakcyjna

Modern refractive surgery

 

dr hab. n. med. Joanna WIERZBOWSKA

Klinika Okulistyczna Optegra

Dyrektor medyczny: dr n. med. Jolanta Oficjalska

 

 Streszczenie

 

Laserowa chirurgia refrakcyjna, wykorzystująca technologię lasera ekscymerowego i/lub femtosekundowego, jest chirurgią rogówki korygującą wady refrakcji poprzez zmianę jej krzywizny przedniej. Artykuł przedstawia charakterystykę technologii laserowych oraz przegląd obecnie stosowanych laserowych metod korekcji wad wzroku. Wymieniono nowe kierunki rozwoju chirurgii refrakcyjnej związane z wykorzystaniem implantów biologicznych. Opisano także krótko metody chirurgii refrakcyjnej wewnątrzgałkowej, obejmujące wszczepienie soczewki fakijnej i refrakcyjną wymianę soczewki.

 

Abstract

Laser refractive surgery, using excimer and/or femtosecond laser technology, is corneal surgery correcting refractive errors by changing the anterior corneal curvature. The article presents the characteristics of laser technologies and an overview of currently used laser methods of vision correction. New directions of corneal refractive surgery development related to the use of biological implants are also listed. Additionally, the methods of intraocular refractive surgery, including phakic lens implantation and refractive lens exchange, are briefly described.

Małgorzata Jarzębińska- Vecerova


XVI Wrocławskie Spotkania okulistyczne Praktycy - Praktykom 17-19 maj 2018
 
Przegląd Okulistyczny: Przygotowuje Pani w tym roku 16 konferencję pt. Wrocławskie Spotkania Okulistyczne. Jaka jest koncepcja tych konferencji i czy ewoluowała ona na przestrzeni tych lat? Dr n. med. Małgorzata Jarzębińska- Vecerova: Głównym założeniem naszej konferencji jest przekazywanie najnowszych informacji możliwie z każdej podspecjalizacji okulistycznej. Konferencja jest adresowana
 
Powiązane tagi:
 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta | no title